جمعه 24 اردیبهشت 1400
2 : 20
14 / 5 / 2021

نمونه فرم های قضایی

برای مشاهده هر نمونه بر روی فرم مورد نظر کلیک نمایید فرم ها به صورت فایل WORD می باشند

درخواست به دادگاه عمومی (نخستین )
درخواست تجدید نظر (واخواهی )
استشهادیه برای اخذ گواهی انحصار وراثت
اظهار نامه مالیات بر ارث
رونوشت آگهی حصر وراثت
گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک
دادخواست استخدامی (دیوان عدالت اداری)
اجراییه در مورد اجرای حکم
صورت جلسه تامین دلیل
نظریه کارشناسی
قبض رسید سپرده بانکی (بابت خسارت احتمالی )
اخطاریه
ارسال اخطار به پیوست دادخواست و ضمایم
اعلامیه اخطار وقت دادرسی
دفتر ثبت دادخواست های وارده به دادگاه
آگهی ابلاغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمایم
تعیین اوقات دادگاه
اعلام تقدیم دادخواست (گواهی نامه )
اخطاریه خواهان و خوانده و گواه یا مطلع
شکایت کیفری
بازجویی و صورت مجلس
تحقیق از شاکی
تحقیق از متهم
تحقیق از گواه
شکایت کیفری چک بلامحل
گواهینامه عدم پرداخت چک
 گواهی عدم پرداخت قسمتی از وجه چک (کسر موجودی )
دستور عدم پرداخت چک مفقودی یا سرقتی
پایندان کیفری (برای کفالت )
دستور بازداشت پلاک ثبتی
جلب متهم
جلب متهم
احضار متهم
اعلام محکومیت غیر قطعی کیفری
اعلام محکومیت قطعی کیفری
استیذان قصاص نفس
اخطاریه دفتر خانه اسناد رسمی
تقاضا نامه صدور اجراییه چک و رسید آن
گواهینامه عدم پرداخت چک
اجراییه ثبتی (برگ لازم الاجراء)در مورد چک
تقاضا نامه صدور اجراییه دفتر خانه
درخواست صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم
گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم
احضار سازمان تعزیرات حکومتی
قرار تامین خواسته
قرار قبولی کفالت
اظهار نامه
وکالتنامه و قرارداد
وکالتنامه مشاوران حقوقی (موضوع ماده ۱۸۷)
وکالتنامه تنظیمی در خارج از کشور

ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :