جمعه 24 اردیبهشت 1400
3 : 26
14 / 5 / 2021

اساسنامه موسسه

آگهی تاسیس مؤسسه حقوقی افق سعادت پارس

تاسيس مؤسسه غيرتجاري حقوقي افق سعادت پارس درتاريخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۵۲۱ 

موضوع:۱ -ارائه خدمات جامع حقوقي، مشاوره حقوقي و پذيرش و انجام وكالت در كليه امور حقوقي، تجاري، اداري، انتظامي، ثبتي، كيفري، بيمه اي، قراردادها، مالي و مالياتي، خانوادگي، حقوق شهروندي و ساير امور حقوقي در تمامي مراجع قضايي، اداري، انتظامي , و ساير شوراها در سطح ملي و بين المللي با بگارگيري حقوق دانان و كارشناسان حقوق با استفاده از وكلای داراي پروانه وكالت معتبر.

۲ -پذيرش و انجام وكالت و مشاوره حقوقي در كليه امور حقوقي اداري و استخدامي از قبيل شهرداري ها، وزارتخانه ها، ادارات كار، بيمه و تأمين اجتماعي، مراجع مالي و دارايي و مالياتي، بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه، تعزيرات حكومتي، مؤسسات عمومي و غيردولتي، شوراهاي اسالمي و ساير مراجع، ارائه خدمات و مشاوره حقوقي و وكالت در كليه مراجع قضاوتي اداري از قبيل هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري و انتظامي، هيأت عالي نظارت، مراجع گزينشي، كميسيون هاي شهرداري از جمله ماده ۱۰۰ ،۷۷ و ۵۵ ،مراجع مالياتي، مراجع بيمه اي، تأمين اجتماعي و هيأت هاي تشخيص و حل اختالف، مراجع گمركي و اوقاف و كميسيون هاي آن، حج و زيارت، صنايع و معادن، وزارت بازرگاني، اتاق بازرگاني، ديوان عدالت اداري و ساير مراجع و كميسيونهاي اداري پيگيري جهت انجام كليه امور حقوقي ثبتي در مراجع ثبتي ذيصالح از جمله اخذ اسناد مالكيت و المثني آن، افراز و تفكيک، اجراي اسناد، اقدام در جهت مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت، وكالت و مشاوره حقوقي در كليه مراجع ثبتي اعم از هيأت نظارت، هيأت تشخيص حل اختالف، شوراي عالي ثبت، كليه امور حقوق مربوط به ثبت احوال، اخذ اسناد سجلي درخواست اصالح و تغيير مشخصات سجلي و وكالت در كليه هيأت هاي رسيدگي كننده پذيرش و انجام وكالت و مشاوره حقوقي كليه امور مربوط به ثبت كليه اشخاص حقوقي، شركتهاي داخلي و خارجي اعم از تجاري، تعاوني، مؤسسات غيرتجاري و اتحاديه ها، كنسرسيوم ها، NGOها، كانونها و ساير تشكلها، انجام تغييرات، تشريفات انحالل، ادغام، تهيه اساسنامه، اخذ موافقت اصولي و جواز تاسيس، كارت بازرگاني، كداقتصادي و iso .

ارائه مشاوره حقوقي در امور مربوط به ايرانيان مقيم خارج وخارجيان، امورحقوقي مربوطه طبق ضوابط و قوانين موضوعه و موازين حقوق بين الملل تهيه، تنظيم و ويرايش كليه قراردادهاي داخلي و بين المللي، تفاهم نامه ها، موافقت نامه ها و پروتكلهاي داخلي و بين المللي با نهادهاي ملي و بين المللي و اشخاص حقيقي و حقوقي انعقاد قرارداد مشاوره حقوقي و وكالت با دستگاههاي دولتي، مؤسسات عمومي غيردولتي، شوراها و شهرداريها و بنگاههاي اقتصادي.

براي انجام كليه امور حقوقي از جمله دعاوي، قراردادها، امور مستندسازي اموال، اجراي كارگاه هاي تخصصي، امور ثبتي، تهيه و تنظيم پيش نويس لوايح، طرحها، آيين نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مورد نياز انجام امور حقوقي، وكالت و مشاوره به اصناف، مجامع صنفي و شوراي اصناف كشور، ساير كانونها، تشكل ها و انجمن هاي بين المللي، ملي انجام كليه امور حقوقي مربوط به باشگاه هاي ورزشي، فدراسيونها، مديريت برنامه هاي حقوقي بازيكنان و وكالت در كميسيون هاي انتظامي و انضباطي شركت در مزايدات و مناقصات و عقد قرارداد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و اداري براي انجام هر نوع فعاليت مرتبط با موضوع شركت، اخذ و اعطاي نمايندگي داخلي خارجي، اخذ وام و تسهيالت بانكي از بانكها و مؤسسات مالي، اعتباري، برگزاري همايشات، كنفرانسها و نمايشگاهها در چارجوب ضوابط، كليه خدمات مرتبط با موضوع موسسه از قبيل امور مديريتي وهمكاري گرفتن از ساير وكال، كارشناسان رسمي و كارشناسان حقوقي در امور مربوط به موضوع موسسه انجام مطالعات حقوقي، تهيه، تدوين و ارائه برنامه ها و طرحهاي حقوقي جهت كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و نهادهاي دولتي و خصوصي و همكاري با مراكز اجتماعي، اداري، شهرداريها در جهت ارتقاء استانداردهاي حقوقي در كشور همكاري تخصصي حقوقي با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و نهادهاي دولتي و خصوصي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط.

مدت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود

مركز اصلي: فارس شهر شيراز- خيابان شهيد كلانتری كوچه ۱۷ پالک ۹۱ كدپستي ۷۱۵۵۷۷۳۸۴۴

اولين مديران:آقاي سيروس سجاديان به شماره ملي ۲۴۳۱۲۰۰۱۵۹ به سمت مديرعامل و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود و خانم فاطمه سجاديان به شماره ملي ۲۴۲۰۳۹۲۷۶۰ به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود.

دارندگان حق امضا: كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد بانكي و ساير نامه هاي اداري و اسناد عادي با امضاء مدير عامل به تنهايي همراه با مهر موسسه معتبر ميباشد.

تاريخ انتشار: ۰۵/۰۶/۱۳۹۶ شماره روزنامه: ۲۱۱۰۷ شماره صفحه روزنامه شهرستان: ۶۲ صفحه ۲ از ۲ 

ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :